ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζόμενους αποτελεί άρρηκτο τμήμα του επιχειρηματικού σχεδιασμού της επιχείρησης και των στόχων της. Επιπρόσθετα, στοιχείο ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητά της, αποτελεί η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών.

Στόχοι της επιχείρησης είναι:

  • Η ικανοποίηση των πελατών στους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες διαχείρισης παρασίτων.

  • Η προστασία του περιβάλλοντος με εφαρμογή σωστών πρακτικών.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της επιχείρησης:

  • Επενδύει συστηματικά σε υποδομές και παραγωγικό εξοπλισμό.

  • Έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001, ISO14001, OHSAS18001 (ΕΛΟΤ 1801) καθώς και Σύστημα Διαχείρισης Παρασίτων κατά ΕΝ 16636.

  • Θέτει μετρήσιμους Αντικειμενικούς στόχους για την Ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή/και Διεργασιών.  Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ από τη Διοίκηση της εταιρίας.

  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης σε κάθε τους δραστηριότητα.

  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους και για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης.

  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους των Διεργασιών της, ώστε να εξασφαλίζονται η Ποιότητα και η ικανοποίηση των πελατών της.

  • Ανασκοπεί και επανεξετάζει ως προς την καταλληλότητα την πολιτική ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης κοινοποιώντας την κατάλληλα στο προσωπικό της επιχείρησης με σκοπό την κατανόηση της.

Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης καθώς και η συμμόρφωση μας με την ισχύουσα Νομοθεσία αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης της επιχείρησης.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η  εταιρία αναγνωρίζει, προάγει  και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο, σέβεται τον πελάτη και το κοινωνικό σύνολο.

Η Πολιτική Ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης της επιχείρησης γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους και είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αθήνα, 1η Αυγούστου 2018

Γεώργιος Λάμπρου